Landbrugsstøtten fylder mindre for danske landmænd

God økonomi i de seneste år har betydet, at støtten fylder mindre i regnskaberne i dansk landbrug. Fra at have udgjort næsten hele driftsresultatet er støtten nede på at dække omkring 20 procent.

Landbrugsstøtten har betydet væsentligt mindre for økonomien i heltidslandbrug i de sidste fem år end i de foregående fem år fra 2012-2016. Det skyldes overvejende, at landmænd i årene har opnået høje driftsresultater, især de konventionelle landbrug med malkekvæg og svin. Det skriver Danmarks Statistik i en ny opgørelse.

I perioden 2017 til 2021 modtog hvert danske heltidslandbrug i snit 2,7 millioner kroner i tilskud. Samtidig var bedrifternes gennemsnitlige driftsresultat på 5,1 millioner kroner for perioden. Det svarer til, at tilskud udgjorde 53 procent af driftsresultatet. Det er næsten en halvering i forhold til den tidligere femårige periode fra 2012 til 2016, hvor tilskud udgjorde knap 100 procent af driftsresultatet.

Fakta

Tilskud til landbruget er  som summen af generelle driftstilskud, miljøtilskud og tilskud til husdyrproduktion.

Driftsresultatet er det beløb, der er tilbage til aflønning af arbejdsindsats og egenkapital, efter alle omkostninger inklusive finansielle udgifter er betalt.

- Landbrugsstøtten har i den seneste femårige periode fra 2017 til 2021 udgjort lidt mere end halvdelen af driftsresultatet for de danske landmænd. Alligevel er det betydeligt mindre end ved den forrige femårige periode, hvor stort set hele driftsresultatet svarede til landbrugsstøtten. Det vidner om et mere økonomisk robust landbrug i de seneste år, forklarer Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Fra 2017 til 2021 har de danske landbrug samlet set modtaget 34,9 milliarder i tilskud – langt størstedelen fra EU's landbrugsstøtte. Størrelsen af tilskud har i gennemsnit været 7,0 milliarder om året. I 2021 modtog hver deltidsbedrift i gennemsnit 161.000 kroner i tilskud, og hver heltidslandbrug 612.000 kroner i tilskud. Det svarer til, at 76 procentaf de samlede tilskud gik til de 7.598 heltidslandbrug, der var i 2021.

Størst for de mindste

Tilskud udgør en større del af driftsresultatet for de mindste landbrug. På de mindste heltidsbedrifter med en til tre ansatte omregnet til fuldtidsansatte (årsværk) udgør de samlede tilskud 74 procent af driftsresultatet, mens tilskud blot udgør 35 procent af driftsresultatet på bedrifter med mere end 10årsværk. For alle størrelser af bedrifter gælder det dog, at de fra 2017 til 2021 i gennemsnit ville have haft positive resultater før ejeraflønning, selv uden tilskud.

I forhold til resten af EU udgør støtten til danske landmænd på bedriftsniveau stadig en relativt stor del af driftsresultatet til trods for, at andelen af tilskud i forhold til driftsresultat er faldet.

I 2017 til 2021 udgjorde landbrugsstøtten, ifølge en opgørelse fra EU-Kommissionen, 72 procent af driftsresultatet i Danmark, mens støtten i EU i gennemsnit udgjorde 53 pct. af driftsresultatet. Opgørelsen fra EU-Kommissionen inkluderer både heltids- og deltidsbedrifter, hvilket er hovedårsagen til, at de 72 procent ikke stemmer overens med de 53 pocent for danske heltidsbedrifter, der er nævnt. Alligevel giver tallet et billede af, hvordan de danske landbrug placerer sig i forhold til resten af EU.

 

Faktaboks

Sådan fordeles støtten

Knap 90 procent af støtten kommer gennem EU’s ordninger med arealafhængig støtte. Størstedelen af landbrugsstøtten tildeles per hektar jord, hvor størrelsen er afhængig af en historisk produktion. Ca. 2/3 ydes som en grundbetaling, mens ca. 1/3 er ’grøn betaling’ for for eksempel afgrødediversifikation eller økologisk produktion. Godt 10 procent af støtten ydes gennem landdistriktsmidler for eksempel støtte til miljøfølsomme områder og økologi eller investeringsstøtte til for eksempel miljøteknologi. I statistikken indgår miljørelaterede tilskud i bruttoudbyttet, mens investeringstilskud indgår i generelle tilskud. EU yder desuden støtte til husdyrproduktion, som især gives som slagtepræmier for kvæg.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle